Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

THUYẾT LUÂN HỒI.

http://loiphatday.org/wp-content/uploads/2013/01/Duc-Phat-Di-Lac.jpg
Tất cả chúng ta hiện giờ có mặt ở đây không phải chỉ một lần, mà là vô số lần rồi. Con người bỏ thân này chưa phải là hết, mà còn lang thang không biết đến bao giờ. Vì vậy nhà Phật thường dùng từ “lang thang trong kiếp luân hồi”, cứ đi mãi không biết dừng nơi đâu? Đức Phật thấy được những nẻo đường của chúng sanh đến và đi nên Ngài mới nói “Thuyết luân hồi”.

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

NHỮNG CÁI VUI TRONG ĐẠO PHẬT.

http://tranhtheuxq.com/wp-content/uploads/2011/06/Phat-Di-Lac-2-3922-646x1024.jpg

Trong nhà Phật ngày mùng một Tết là ngày vía đức Di Lặc hiện là Bồ-tát, nhưng tương lai sẽ thành Phật. Thế nên lễ Ngài chúng ta xưng “Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật”. Chúng tôi gọi Ngài là Phật vì Ngài là Phật sẽ thành, còn gọi Ngài là Bồ-tát vì Ngài là vị Bồ-tát hiện tại. Đa số các chùa thuộc hệ Bắc tông đến ngày mùng một Tết đều cử lễ vía Ngài. Đó là một thông lệ nhưng mang nhiều ý nghĩa quan trọng. Người thế gian ai cũng quan trọng ngày đầu năm, cho ngày đầu năm là ngày chứa đựng đầy đủ ý nghĩa trong một năm. Vì vậy mọi hành động, mọi ngôn ngữ, mọi ý nghĩ đều được dè dặt để giữ gìn một năm đầy tốt đẹp.

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

THỊ PHI.

Hàng phàm phu vì chưa chứng vào chân tâm bình đẳng, còn ranh giới phân biệt giữa ta và người, nên trong đời sống, sự hơn thua phải quấy khen chê có đến muôn ngàn, không ai tránh khỏi. Dù cho chư Phật Bồ Tát vì lòng đại bi thị hiện giữa cõi trần để độ sanh, cũng phải chịu cảnh thị phi thương ghét.

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

TU ĐẠO BỒ ĐỀ.

Lúc nào cũng để tâm quan sát, lúc nào cũng phải cẩn trọng. Đừng bao giờ giải đãi dù chỉ trong một giây phút nào đó. Làm mọi điều lành, dù nhỏ nhặt đi nữa. Tránh làm các điều ác, dù cho điều đó có nhỏ nhặt đến đâu. Tinh tấn tu hành theo đạo Bồ đề, thanh tịnh và chuyển hóa các cửa nghiệp. 

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

ÁNH SÁNG TRÍ HUỆ VÔ LẬU.

http://i697.photobucket.com/albums/vv340/namo2615/DI%20LAC%20BO%20TAT/DILACBOTAT5.jpg

Tất cả các chư Phật, Bồ tát, Thánh Hiền Tăng đều có ánh sáng trí tuệ tối thắng. Trí tuệ của các ngài vô lậu và vô tận. Chúng sanh thì hữu lậu bởi vì họ vô minh. Phật và Bồ tát không có lậu hoặc bởi vì các ngài không có vô minh. Vô minh nghĩa là không hiểu biết bất cứ điều gì. Nó có nghĩa là ngu si, và không thể phân biệt đúng sai hoặc đen trắng.

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

PHƯỚC BÁU CUNG NGHINH XÁ LỢI.

Chúng ta ra đời không gặp Phật là do sự kém phước duyên - “Áo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân”. Thế nhưng, như một niềm an ủi lớn lao, dù Phật không còn tại thế, Xá lợi mà Ngài để lại thể hiện sự sống động của Kim thân, qua đó chúng ta có thể chiêm bái, cúng dường như cúng dường Phật.